12/9/2556 พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556
12/9/2556 กฏกระทรวง และ ประกาศ กรมสรรพสามิต ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครางสร้างภาษีสุรา
12/9/2556 ตาราง สรุปอัตราภาษีสุราแบบใหม่
23/8/2555 กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสุรา พ.ศ.2555
23/8/2555 กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมยาสูบ พ.ศ.2555
23/8/2555 กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ.2555
22/8/2555 ไฟล์นำเสนอระบบงานสืบค้นแสตมป์สุรากลั่นชุมชน
19/10/2554 โครงการ "สรรพสามิตใกล้ชิดผู้ประกอบการ  กับความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดย สำนักงานสรรพสามิตพืันที่ร้อยเอ็ด"
25/8/2554 ไฟล์อบรม/สัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานการเงินการคลัง
ภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
3/12/2553 ฟอนต์สารบรรณ , คู่มือการติดตั้ง