078 กำหนดแบบคำขออนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามา ส่งออก กำหนดข้อความและลักษณะฉลากปิดภาชนะบรรจุยาสูบที่จะนำเข้า และแบบใบอนุญาต นำใบยา ยาอัด หรือยาสูบ เข้ามาในหรือส่งออก

Download