ประชาสัมพันธ์ประกาศการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน

สรรพสามิตปลุก “หัวใจเดียวกัน” คุณธรรม คู่ความรู้ ประสานพลังสู่ “4.0”

สรรพสามิตปลุก “หัวใจเดียวกัน” คุณธรรม คู่ความรู้ ประสานพลังสู่ “4.0”
โดย อรวิมล พิมพ์จันทร์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
“ในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ ก่อ ความเดือดร้อนวุ่นวายได้” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม๒๕๑๒ พระบรมราโชวาทนี้ แสดงให้เห็นว่า การเป็นคนดีและการทำดีเป็นคุณธรรมอันสำคัญในการปกครองบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และมีความร่มเย็นเป็นสุข โดยเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ที่จะต้องน้อมนำมาปฏิบัติเป็นหลักในการทำงานและการดำรงชีวิต
Download : สรรพสามิตปลุก “หัวใจเดียวกัน” คุณธรรม คู่ความรู้ ประสานพลังสู่ “4.0”