ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

uatucm387475

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

Download : ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3