พื้นที่รับผิดชอบ

ราชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สาขา ในเขตภาคที่ 3 โดยแบ่งตามพื้นที่ ดังนี้

 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา  ประกอบด้วย
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว          แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง      แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาบัวใหญ่    แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาพิมาย        แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย      แผนที่
 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ ประกอบด้วย
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ   แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว          แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส            แผนที่
 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ประกอบด้วย 
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขาเมืองบุรีรัมย์  แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขาพุทไธสง      แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง        แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขาประโคนชัย  แผนที่
 4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร ประกอบด้วย
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาเมืองยโสธร    แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ      แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย    แผนที่
 5. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาเมืองร้อยเอ็ด  แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ      แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง        แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ   แผนที่
 6. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ประกอบด้วย
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาเมืองศรีสะเกษ  แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขากันทรลักษณ์     แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์                แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย      แผนที่
 7. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์  ประกอบด้วย
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์สาขาเมืองสุรินทร์      แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์สาขาท่าตูม                แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์สาขาปราสาท            แผนที่
 8. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี  ประกอบด้วย
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเมืองอุบลราชธานี  แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร       แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเดชอุดม                 แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาตระการพืชผล        แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ                  แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ           แผนที่
 9. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ  ประกอบด้วย
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญสาขาเมืองอำนาจเจริญ  แผนที่
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญสาขาปทุมราชวงศา      แผนที่