สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ข้อมูลการสมัครงาน..
19/12/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต และตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด  
3/12/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบ
ภาษีกำหนดวัน เวลา วิธีการสอบ สถานที่สอบและ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
28/11/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒ ตำแหน่ง สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ร้อยเอ็ด
11/6/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
28/6/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการ
สรรพสามิตสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
10/6/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบคัด ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
23/5/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
10/1/2556 ประกาศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
26/12/2555 ประกาศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
26/12/2555 ประกาศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
14/12/2555 ประกาศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
22/11/2555 ประกาศรับสมัคร สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ประสงค์รับสมัคร ลูกจ้างชัวคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง และ
พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง