28/11/2556 ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง
3/9/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องราคากลางงานสร้างบ้านพัก
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ฯ ตามประกาศ
กรมสรรพสามิตฉบับที่ 2/2556 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556
13/8/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
บ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น และ รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/2/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
และสิ่งปลูกสร้างอื่นพร้อมระบบสาธารณูปโภค
21/3/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขามหาชนะชัย ฯ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12/3/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ และสิ่งปลูกสร้างอื่น
พร้อมระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5/3/2556 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง
13/12/2555 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
ทำความสะอาดอาคารและดูแลพื้นที่ปลูกหญ้า และ
สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย
ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
5/7/2555 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว
และกำแพงกันดินบ้านพักข้าราชการกรมสรรพสามิต
(สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ)
21/5/2555 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง(สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ)
16/3/2555 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
ทำความสะอาดอาคารและดูแลพื้นที่ปลูกหญ้าของ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
9/3/2555 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์
ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด