ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์
สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธาน
 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ
 
สอบราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2551 จังหวัดอุบลราชธานี  
สอบราคาจ้างติดตั้งม่านปรับแสง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี  
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี  
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี  
สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำใช้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี  

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาตระการพืชผล