:: Menu ::
คำสั่งมอบอำนาจจาก
อธิบดีกรมสรรพสามิต
งานบริหารทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงิน
งานพัสดุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
home | e-mail | e-office | e-doc | about us |

v
ลำดับ
หนังสือเลขที่
เรื่อง
ซ่อมรถยนต์
1
-
(ตัวอย่าง)ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อ่าน
2
-
(ตัวอย่าง)คำสั่งฯแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถยนต์ อ่าน
3
-
(ตัวอย่าง)นำรถยนต์เข้าซ่อมบำรุง อ่าน
4
-
(ตัวอย่าง)ใบสั่งจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อ่าน
5
-
(ตัวอย่าง)รายงานการตรวจรับการจ้างซ่อมรถยนต์ของทางราชการ อ่าน
6
-
(ตัวอย่าง)รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ของทางราชการ อ่าน
7
(ตัวอย่าง)รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อ่าน
8
-
(ตัวอย่าง)รายงานสภาพรถยนต์ชำรุด อ่าน
รถเข้าศูนย์เช็คระยะทาง
1
-
(ตัวอย่าง)ขออนุมัติจ่ายเงินค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะให้เจ้าหนี้ อ่าน
2
-
(ตัวอย่าง)รายงานการตรวจรับการจ้างตรวจเช็คระยะทางรถยนต์ของทางราชการ อ่าน
3
-
(ตัวอย่าง)รายงานรถยนต์ครบระยะต้องตรวจเช็คสภาพ อ่าน
4
-
(ตัวอย่าง)ส่งรถยนต์เข้ารับการตรวจสภาพและประเมินราคา อ่าน
 
       
 


Quality Display in 1024 x 768 | webmaster : it_pak3@excise.go.th
CopyRight © 2008 By www3.excise.go.th