เรื่อง.การเบิกจ่ายในการเดินทาง อ่าน..
เรื่อง.ค่าพาหนะข้ามจังหวัด อ่าน..
เรื่อง.เบิกค่าเดินทางโรงแรมเลี้ยงอาหารเช้า อ่าน..
เรื่อง.เบิกค่าเดินทางสำหรับทางด่วน อ่าน..
เรื่อง.เบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักใหม่ อ่าน..
เรื่อง.พ.ร.ฏ.การเบิกจ่ายค่าเดินทาง2 อ่าน..
เรื่อง.พ.ร.ฏ.การเบิกจ่ายค่าเดินทาง3 อ่าน..
เรื่อง.พ.ร.ฏ.การเบิกจ่ายค่าเดินทาง4 อ่าน..
เรื่อง.พ.ร.ฏ.การเบิกจ่ายค่าเดินทาง5 อ่าน..
เรื่อง.พ.ร.ฏ.การเบิกจ่ายค่าเดินทาง6 อ่าน..
เรื่อง.พ.ร.ฏ.การเบิกจ่ายค่าเดินทาง7 อ่าน..
เรื่อง.พ.ร.ฏ.การเบิกจ่ายค่าเดินทาง อ่าน..
เรื่อง.พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) อ่าน..
เรื่อง.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับล่าสุด) อ่าน..
เรื่อง.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 อ่าน..
เรื่อง.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 อ่าน..
เรื่อง.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ พ.ศ.2524 ฉบับที่ 1 อ่าน..
เรื่อง.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ พ.ศ.2524 ฉบับที่ 2 อ่าน..
เรื่อง.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการเดินทาง อ่าน..
เรื่อง.หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ อ่าน..
เรื่อง.หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัด อ่าน..