ความรู้กฏหมายสรรพสามิตและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ด้านการจัดการ
คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับ
ภาษีสรรพสามิต
รวมอบรม,สัมมนา,ประชุมฯ
ของภาคที่ 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
home | e-mail | e-office | e-doc | about us |
ฝ่ายปราบปราม
 
ความรู้กฏหมายสรรพสามิตและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินคดีตามกฏหมายในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต อ่าน
ภาค 3 ดูโรงกลั่นน้ำมัน อ่าน
คำสั่งทางปกครอง อ่าน
กฏหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร (ประภาศ คงเอียด) อ่าน
กฏหมายสรรพสามิตและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง อ่าน
การเขียนบันทึการจับกุม อ่าน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ (ป วิอาญา การจับ การค้น) อ่าน
น้ำมันเถื่อน อ่าน
ป.วิอาญา (การจับ การค้น) อ่าน
ประมวลกฏหมายอาญา และ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายสรรพสามิต อ่าน
พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 อ่าน
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 อ่าน
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและศาลแขวง อ่าน
ลักษณะของการกระทำผิดกฏหมายของสุราชุมชน อ่าน
วิ.ปกครอง และความรับผิดทางละเมิด อ่าน
   
 


Quality Display in 1024 x 768 | webmaster : it_pak3@excise.go.th
CopyRight © 2008 By www3.excise.go.th