ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
            สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เดิมเรียกว่า สำนักงานสรรพสามิตเขต 3 ก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่เลขที่ 7 ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
สังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง โดยมี หลวงโภคานุสร (นาม เทวัต) เป็นสรรพสามิตเขตคนแรก
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2477 อาคารสำนักงานมี2ชั้นสำนักงานสรรพสามิตเขต3อยู่ชั้นบนส่วนสำนักงาน
สรรพสามิตจังหวัดนครราชสีมาอยู่ชั้นล่างต่อมาสำนักงานสรรพสามิตเขตและสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
ได้ย้ายไปอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสรรพากรอำเภอเมืองจึงได้ขอใช้สถานที่ชั้นล่างแทน
ส่วนชั้นบนปิดไว้ ปี พ.ศ. 2526 นายประโยชน์ รังสิยานนท์ สรรพสามิตเขต 3 ได้ขอเงินงบประมาณ
มาปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเดิม ปลายปี พ.ศ. 2527 นายสมพร คีรีวงก์ มาดำรงตำแหน่ง สรรพสามิต
เขต 3 ได้ย้ายสำนักงานสรรพสามิตเขตจากศาลากลางจังหวัดมาอยู่ที่อาคารสำนักงานสรรพสามิตเขต 3
ชั้นบน โดยมีสำนักงานสรรพากรอำเภอเมือง และสำนักงานสรรพสามิตอำเภอเมืองอยู่ชั้นล่างต่อมาสำนักงาน
สรรพากรอำเภอเมืองได้ย้ายไปอยู่ที่สำนักงานสรรพากรจังหวัด และสำนักงานสรรพสามิตอำเภอเมืองย้าย
ไปอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานสรรพสามิตเขต 3 จึงมีอาคารเป็นสถานที่ทำงานทั้ง 2
ชั้น ปี พ.ศ. 2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตใหม่ สำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 3 มีโครงสร้างสำนักงานเป็น 4 ส่วน และ 1 ฝ่าย ทำให้มีอัตรากำลังคนเพิ่มขึ้นจึงได้ทำการปรับปรุง
ซ่อมแซม ตลอดจนต่อเติมอาคารสำนักงานใหม่อีกครั้ง และเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2542 โรงงานสุราจังหวัด
นครราชสีมา ได้หมดสัญญาลง จึงได้มีการขอใช้ที่ดินโรงงานสุราแห่งนี้จากกรมธนารักษ์ ก่อสร้างอาคาร
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 แห่งใหม่ โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 นางทัศนีย์ ศรัทธาบุญ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้ทำพิธียกเสาเอกก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น และย้ายมา
ปฏิบัติงาน เมื่อเดือนเมษายน 2549 ณ บริเวณบุ่งตาหลั่ว ตั้งอยู่ เลขที่ 177/1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 


วิสัยทัศน์ (VISION) ขององค์การ

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรและกระบวน
การบริหารงาน รวมถึงการให้บริการที่สอดคล้องทันต่อความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี เพื่อที่จะ สร้างความเข้าใจอันดีของผู้เสียภาษี และ
ประชาชนทั่วไป


นโยบายในการดำเนินการขององค์กร


หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

1. วางเป้าหมายในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างม
ีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาเษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
2. มีความชัดเจนในขั้นตอนการบริหารงานจัดเก็บภาษี
3. เน้นการให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างมีมาตรฐานและรวดเร็ว
4. เน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อเผยแพร่ผลงานแก
่ประชาชน และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกรมสรรพสามิต
5. ติดตามข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อ
เตรียมความพร้อมสำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อ
การจัดเก็บภาษี
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูง
7.ปรับปรุงและส่งเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรทั้งในด้าน
ความรุ้และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ

 • จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ การตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 • ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางวิชาการแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
  และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา*ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
 • ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ
  ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ด้วยระบบการตรวจสอบหลัก ฐานทางบัญชี และประเมินเรียกเก็บภาษี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
  สรรพสามิตภาคที่ 3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 • เป็นศูนย์ข้อมูลและประมวลผลการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
  และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 • ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
เป้าหมาย (TARGET) ขององค์กร

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเป้าหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีระบบ ลดความซ้ำซ้อน
2. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิตทุกประเภทในพื้นที่ภาคที่ 3 มีความสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้อง แม่นยำและทันสมัย
3. เพื่อให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวทางที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 กำหนดไว้ พร้อมทั้งง่ายต่อการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. เพื่อเร่งรัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จัดเก็บรายได้ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้
ด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สามารถลดจำนวนผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตได้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป
5. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน