สินค้า
สุรา
รวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับ
น้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถ
ดื่มกิน
ยาสูบ
บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง และให้รวมตลอดถึงยาเคี้ยว
ไพ่
ทำด้วยกระดาษ หรือหนัง หรือซึ่งทำด้วยวัตถุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับเครื่องบิน
ไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา
และน้ำมันอื่น ๆ
เครื่องดื่ม
สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์
โดยจะมีก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามอันบรรจุในภาชนะ
และผนึกไว้
เครื่องไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าและให้รวมถึงสิ่งที่ใช้ประกอบกับไฟฟ้าหรือเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าด้วย
แก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่น ๆ
สิ่งของและเครื่องใช้ที่ทำด้วยแก้ว ปัจจุบันกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเฉพาะ
แก้วเลดตริสตัล และแก้วคริสตัลอื่น ๆ
รถยนต์
รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือ
พลังงานอื่น
เรือ
ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด เรือยอชต์และยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อ
ความสำราญ
น้ำหอมและหัวน้ำหอม
น้ำหอม หัวน้ำหอม น้ำมันหอม และสิ่งที่ทำให้มีกลิ่นหอมต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึง
หัวน้ำหอม ที่ใช้ได้เฉพาะในการผลิตสินค้า
พรม
ปัจจุบันกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสินค้าประเภทพรมหรือสิ่งทอปูพื้นที่ทำด้วย
ขนสัตว์เท่านั้น
ถจักรยานยนต์
รถที่มีล้อสองล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น
หินอ่อนและหินแกรนิต
ปัจจุบันยกเว้น ไม่จัดเก็บภาษี
แบตเตอรี่
กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าประเภทแบตเตอรี่
สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของ
ไฮโดรคาร์บอน