กิจกรรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ที่ผ่านมา..
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่8/2556
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 เป็นประธานในการประชุม
โดยได้มอบนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัม
ย์
..More
 
ตรวจเยี่ยมและแนะนำหน่วยงานต้นแบบ
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ได้ตรวจเยื่ยมและแนะนำหน่วยงานต้นแบบ ณ สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่อุบลราชธานี ยโสธร และ อำนาจเจริญ
..More
 
สรรพสามิตร่วมใจ ช่วยทหารไทยปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครอบครัวทหารพราน ฯ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556
..More
 
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปรับโครงสร้างอัตราภาษีสุราฯ
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 เป็นประธานการประชุมฯโดยมีผู้ประกอบการสุราในพื้นที่นครราชสีมา
ชัยภูมิ และ บุรีรัมย์ ในวันที่10ตุลาคม2556
..More
 
ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาสีคิ้ววันที่ 3 ตุลาคม 2556
..More
3/10/56
ประชุมข้าราชการฯ พื้นที่นครราชสีมาและ พื้นที่สาขา ครั้งที่9/2556
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ฯ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
นครราชสีมา และ พื้นที่สาขา วันที่ 2 ตุลาคม 2556
..More
2/10/56
งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการฯ ณ ห้องชุมพล โรงแรม
โคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา วันที่26 กันยายน 2556
..More
26/9/56
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มทักษะในการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบภาษี" รุ่น2
นางนันทา  อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่  3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่  16-18
กันยายน 2556 ณ โรงแรม รายาแกรนด์จังหวัดนครราชสีมา
..More
18/9/56
ตรวจติดตามและประเมินหน่วยงานให้บริการตามมาตรฐานในเขตพื้นที่และพื้นที่สาขาของจังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 นางอินทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 3 ประธานคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินหน่วยบริการ
ตามมาตรฐานกรมสรรพสามิตในเขตพื้นที่ภาคที่ 3 พร้อมคณะทำงาน เดินทางไปตรวจติดตามและประเมินหน่วยงานให้บริการตามมาตรฐานในเขตพื้นที่
และพื้นที่สาขาของจังหวัดชัยภูมิ รวม 4 หน่วยงาน และให้คำแนะนำต่อหน่วยงานเพื่อการพัฒนาสู่ระดับบริการที่สูงขึ้นต่อไป
..More
13/9/56
ประชุมทางไกล (Video Conference) การใช้ระบบรถยนต์คันแรก
วันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 13.30-16.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต จัดประชุมทางไกล การใช้งานระบบรถคันแรก
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สรรพสามิตภาคที่ 3
..More
10/9/56
โครงการศึกษาดูงาน"การศึกษาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน"
วันที่ 5-6 กันยายน สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 3 จัดโครงการศึกษาดูงาน ฯ ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และ
สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
..More
9/9/56
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 6/2556
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุมโดมน้อย เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
..More
26/8/56
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 5/2556
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ
..More
22/8/56
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เข้าร่วมงานพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2556
ณ หอประชุมเปรม ฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.
..More
12/8/56
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มทักษะในการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบภาษี"
นางนันทา  อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่  3 เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่  24 - 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม รายาแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา
..More
26/7/56
"ประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่"
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้ออกประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่ ตาม "โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2556" ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
..More
10/7/56
"CCO-MOF สัญจร ครั้งที่1 ประจำปี2556" ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยมีหัวหน้าส่วน
ราชการเข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.บุญชัยพิทักษ์ดำรงกิจ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นผู้แทนกรมสรรพสามิต
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช วันที่28-29มิ.ย.56
..More
30/6/56
โครงการอบรม สัมมนา หลักสูตร"การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานสำหรับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นางนันทา  อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3เป็นประธานในการเปิดโครงการ ฯ
ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนาย
..More
 
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสังเกตการณ์การซื้อขายใบยาสูบ
พันธุ์เตอร์กิช ณ สถานีรับซื้อใบยาบริษัทอดัมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นประธานการประชุม
ถ่ายทอดองค์ความรู้(KM) สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
..More
 
ประชุมการคัดเลือกนวัตกรรม
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ได้ร่วมประชุมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ปี ๒๕๕๖..More
10/5/2556
กิจกรรมวันฉัตรมงคล
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๖..More
7/5/2556
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่๓ เป็นประธานในการประชุมฯณ ห้องประชุมของสำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ร้อยเอ็ด
..More
30/4/2556
กิจกรรมรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ '๕๖
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
..More
10/4/2556
กิจกรรมกีฬาสีสรรพสามิตสัมพันธ์ '๕๖
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสรรพสามิตสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
..More
22/3/2556

คณะกรรมการจาก กพร.ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต้นแบบ และ พิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ
เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ นางนันทาอินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ
..More
21/3/2556
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตและ ตรวจเยี่ยมโรงงาน
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2556 และตรวจโรงงาน
เอทานอล จังหวัดอุบลราชธานี
..More
22/2/2556
กิจกรรมงานจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้ร่วมกิจกรรมงานจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมี..More
5/3/2556
การประกวดรางวัลนวัตกรรม
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในรางวัลนวัตกรรมการให้บริการภายในกรมสรรพสามิตประเภทหน่วยงานฯ
ด้วยผลงาน "ระบบงานสืบค้นข้อมูลแสตมป์สุรากลั่นชุมชน"
..More
12/2/2556
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3ตรวจเยี่ยมโรงงาน
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่๓ ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการแก้ไขแบบแปลนแผนผังการขยายโรงงาน
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
..More
17/1/2556
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖..More
17/1/2556
โครงการประชุม/สัมมนา หลักสูตร "การพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรภาครัฐ"
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ จัดโครงการประชุม/สัมมนา หลักสูตร "การพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรภาครัฐ " และ ศึกษาดูงานโรงงานเอทานอล จังหวัดกาญจนบุรี ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
..More
19/12/2555
โครงการตรวจสอบคุณภาพสุรา
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ร่วมกับกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางจัดโครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile
Labaratory) ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
..More
8/12/2555
โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ผืนดิน
ผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในวันที่ ๙ ธันวาคม

๒๕๕๕ ณ อำเภอสูงเนิน
..More
9/12/2555
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน๘๐พรรษามหาราชินี
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเนื่องในวโรกาส ๘๐ พรรษามหาราชินี ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕..More
9/8/2555
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า๘๐ พรรษามหาราชินี
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ร่วมกิจกรรมในโครงการ "โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า๘๐ พรรษามหาราชิน" ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ อำเภอสูงเนิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติปากช่อง และ ป่าหมูสี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ..More
8/8/2555
โครงการพัฒนาชุมชนและการสร้างชุมชนสีขาว เพื่อปลอดยาเสพติด
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ร่วมกับ กองพันทหารสื่อสารที่ ๓ กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ ๒๑ เทศบาลนครราชสีมาจัดโครงการ
"การพัฒนาชุมชนและการสร้างชุมชนสีขาวเพื่อปลอดยาเสพติด" ในวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕..More
18/7/2555
นิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานโครงการงานสหกิจศึกษา
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ร่วมจัด นิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานในกิจกรรมโครงการ"นิทรรศการเพื่อเสนอผลงานสหกิจศึกษา"
ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕..More
18/7/2555
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่๓ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กับคณะเจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาบัวใหญ่และสาขาเมือง..
More
29/6/2555
การอบรม/สัมมนา หลักสูตร การจัดเก็บและปราบปรามผู้กระทำผิดแบบบูรณาการ
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่๓เป็นประธานในการอบรม/สัมมนา หลักสูตรการจัดเก็บ และ ปราบปรามแบบบูรณาการ
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕..
More
29/6/2555
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่๓ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กับคณะเจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัยและสาขาสีคิ้ว..
More
29/6/2555
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่๓ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กับคณะเจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีและพื้นที่อำนาจเจริญ..
More
29/6/2555
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่๓ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมอบนโยบายให้กับคณะเจ้าหน้าที่
ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ และ พื้นที่สาขาเมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕..
More
14/6/2555
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย
นางนันทา  อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมอบนโยบายให้กับคณะเจ้าหน้าที่
ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมายและ สาขาโนนสูง เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ พร้อมตรวจโรงงานเอทานอล ราย บริษัท เคไอ เอทานอล จำกัด..
More
8/6/2555
แนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรคณะทำงานดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบคุณภาพการบริหารจัดการ
นางนันทา  อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ..
More
2/6/2555
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีตามกฏหมายภาษีสรรพสามิตเบื้องต้น
นางนันทา  อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีตามกฏหมายภาษีสรรพสามิตเบื้องต้น" ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา..
More
1/6/2555
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย
นางนันทา  อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายและมอบนโยบายให้กับคณะเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่
๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พร้อมตรวจโรงงานสุราชุมชนในเขตพื้นที่บุรีรัมย์ ..
More
26/5/2555
ออกตรวจสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.สุรานางนันทา  อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
สั่งการให้หัวหน้าส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปรามนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม ออกตรวจสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิด
พ.ร.บ.สุรา เขตพื้นที่นครราชสีมา จับกุมผู้กระทำผิด ๑ ราย ของกลางสุราขาวปิดแสตมป์สุรา ที่ใช้แล้วมาใช้อีก จำนวน
๑,๒๐๐ ขวด (๗๕๐ ลิตร) เปรียบเทียบปรับ ๕๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ..More
12/5/2555
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา
ในเขตจังหวัดยโสธร
นางนันทา  อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ตรวจเยี่ยมเพื่อ รับทราบผลการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายและมอบนโยบาย ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สาขา ในเขตจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ..More
12/5/2555
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมโรงงานนางนันทา  อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
ตรวจโรงงานสุรารายบริษัทอธิมาตร จำกัดจังหวัดบุรีรัมย์,โรงงานสุรา เอส. เอส. การสุรา จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี
ตรวจเยี่ยมโรงงานเอทานอล ราย บริษัท อุบล ไบโอเอทานอลจำกัด จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ..More
27/4/2555
กิจกรรมวันฉัตรมงคล
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดงาน
พระราชพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีในวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม
เปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
..More
6/5/2555
การอบรมหลักสูตร "การปรับกระบวนทัศน์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดเก็บรายได้"
วันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การปรับกระบวนทัศน์การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดเก็บรายได้" ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ โดยมีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
/พื้นที่/พื้นที่สาขา เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 48 คน ..More
26/4/2555
กิจกรรม ”วันสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕”
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ นำโดย นางนันทา อินเงินผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ พร้อมด้วยข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา จัดกิจกรรมวันสงกรานต์  สรงน้ำพระพุทธรูป
ไหว้ศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน-ประจำอาคารที่พักอาศัยรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕..
More
12/4/2555
สรรพสามิตเพื่อสังคมและชุมชน
 ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ร่วมกับกองพันทหารสื่อสารที่ ๓ ค่ายสุรนารี เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ใหญ่บ้านบุ่งหมู่ที่๑ ร่วมประชุมหารือการ
กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวเพื่อให้เป็นเขตปลอดยาเสพติด ณ ห้องประชุม
กองบังคับการกองพันทหารสื่อสารที่ ๓ ค่ายสุรนารี..
More
8/3/2555
กิจกรรมทำบุญ ๘๐ ปี สถาปนากรมสรรพสามิต  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ นำโดยนางนันทา อินเงิน
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ สรรพสามิตเพื่อสังคมและชุมชน
 ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ร่วมกับกองพันทหารสื่อสารที่ ๓ ค่ายสุรนารี เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ใหญ่บ้านบุ่งหมู่ที่๑ ร่วมประชุมหารือการ
กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวเพื่อให้เป็นเขตปลอดยาเสพติด ณ ห้องประชุม
กองบังคับการกองพันทหารสื่อสารที่ ๓ ค่ายสุรนารี..Moreพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ร่วมจัดกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ ๘๐ ปี โดยเป็นกิจกรรมทำบุญสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
และทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ บริเวณสำนักงานฯ
..More
17/2/2555
การประชุมเรื่องการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โดยคณะทำงานเว็บไซต์์ส่วนภูมิภาคฯ 
ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเว็บไซต์ของ
สำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
..More
24/1/2555
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตฯวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ นายสุรพล สุประดิษฐ์ พร้อมคณะ เดินทาง
มาประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและการปราบปรามผู้กระทำผิดในภาคที่๓”พร้อมมอบนโยบายและ
ตรวจสถานประกอบการในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๕๕..More
22/1/2555
กิจกรรมแข่งกีฬาสีหมู่เฮา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่๓สำนักงานสรรพสามิตภาคที่๓ จัดกิจกรรม"กีฬาสีหมู่เฮา" โดยมี
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สาขาในภาคที่๓ เข้าร่วมกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่๓..More
9/1/2555
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ จัดการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดประชาสัมพันธ์เรื่่อง
"การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เืพื่อสร้างภาพลักษณ์แก่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ "..More
27/12/2554
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ศึกษาดูงาน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ จัดการประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร"การพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร
ภาครัฐ" ณ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี..More
21/12/2554
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ร่วมกิจกรรมวันงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์..More
5/12/2554
พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
 
           นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓พร้อมด้วย นายวินัย สุดแก้ว สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา นายไสว อินเงิน สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..More
2/12/2554
มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาในเขตพื้นที่ภาคที่ ๓ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบให้แก่กองทัพภาคที่ ๒ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
..More
4/11/2554
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ในการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
นางนันทา  อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมเพื่อ รับทราบผลการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมอบนโยบาย
ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร..More
7/10/2554
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด
 นางนันทา อินเงิน
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการทำงาน
ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ร้อยเอ็ด โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้และเป็นประธานร่วมเปิดศาลา ฮักแพง ร่วมแรง ถวายพ่อ กับ นายสมศักดิ์ ขำทวีพรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งศาลาดังกล่าว จัดสร้างโดยการร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจกันของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด..More
20/9/2554
โครงการอบรม/สัมมนา หลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตาม
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) "

          วันที่ 22-24 สิงหาคม 2554 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักบริหารการคลังและรายได้จัดอบรมหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)" ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 โดยมีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ,
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทุกหน่วยงานในเขตพื้นที่ภาคที่ 3
..More
25/8/2554
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการทำงาน
 นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ในการทำงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
และพื้นที่อุบลราชธานี นอกจากนั้น ได้เข้าตรวจโรงงานสุราโรงใหญ่ ราย บริษัท เอส เอส
การสุรา จำกัด ณ จังหวัดอุบลราชธานี, ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ดัดแปลง
ณ พื้นที่อุบลราชธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาเพื่อใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการดำเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตต่อไป..More
20/8/2554
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ นำโดย นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
พร้อมคณะข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้าง ไปเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนหมู่บ้านโนนทอง...More
 
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อน (สุราชุมชน) ร่วมกันสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาได้ทำการจับกุมผู้ที่ลักลอบนำสุราที่ไม่เสียภาษีออกจากโรงงานสุราชุมชนได้จำนวน 3 ราย
ได้ของกลางเป็นสุรากลั่นบรรจุถังพลาสติก 1 ถัง น้ำสุรา 600 ลิตร และสุรากลั่นบรรจุขวดจำนวน 2,170 ขวด น้ำสุรา  1,361.25 ลิตร นอกจากนั้น...More
12/7/2554
สัมมนาโครงการเพชรวายุภักษ์สัญจร ครั้งที่ 1
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมงานสัมมนาโครงการเพชรวายุภักษ์สัญจร ครั้งที่ 1 โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี และผู้เข้่าร่วมเสวนาประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพากร, อธิบดีกรมศุลกากร,อธิบดีกรมบัญชีกลาง,
อธิบดีกรมธนารักษ์, ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ..More
7/7/2554
ตรวจเยี่ยมโรงงานไทยน้ำทิพย์จำกัด
นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 และ นายวินัย สุดแก้ว สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3และ สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานไทยน้ำทิพย์จำกัด
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2554 โดยร่วมรับฟังการบรรยาย..More
1/2/2554
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงานสู่การบริการ
ที่เป็นเลิศ
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ร่วมกับ Business Services & Consultant co.Ltd ดำเนินการฝึกอบรมฯ สำหรับผู้บริหาร
ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค.2554 ณ โรงแรมศุภาลัย
ป่าสัก รีสอร์ท..อ่านต่อ
23/5/2554
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3
ร่วมกับ Business Services & Consultant co.Ltd ดำเนินการฝึกอบรมฯ สำหรับบุคลากรปฏิบัติการ รุ่นที่2 ระหว่างวันที่22-24เม.ย.2554
ณ โรงแรมศุภาลัย
ป่าสัก รีสอร์ท..อ่านต่อ
29/4/2554
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช25 เมษายน 2554 ณ หอประชุม
เปรมติณสูลานนท์
25/4/2554
กิจกรรม ”วันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2554” สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จัดกิจกรรมวันสงกรานต์  สรงน้ำพระพุทธรูป
ไหว้ศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 12 เมษายน 2554..อ่านต่อ
12/4/2554
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นายวินัย สุดแก้ว สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการสำน้กงานสรรพสามิตภาคที่3 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 6 เมษายน 2554 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
..อ่านต่อ
8/4/2554
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ร่วมกับ
Business Services & Consultant co.Ltd ดำเนินการฝึกอบรมฯ สำหรับบุคลากรปฏิบัติการ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่25-27มี.ค.2554
ณ โรงแรมศุภาลัย
ป่าสักรีสอร์ท..อ่านต่อ
28/3/2554
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3รับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ได้เข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งไหว้สักการะท้าวสุรนารี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำสำนักงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
..อ่านต่อ
11/3/2554
กิจกรรม ”สรรพสามิตเพื่อสังคม”
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา จัดกิจกรรม ”สรรพสามิตเพื่อสังคม” โดยมอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 79..อ่านต่อ
12/2/2554
นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากส่วนกลางตรวจสอบสถานที่ก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
และเยี่ยมชมอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554..อ่านต่อ
10/2/2554
นางสมณีย์ มงคลโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1 เข้าร่วมชมสายการผลิตเครื่องดื่มเพื่อเตรียมการ
ติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สาขานครราชสีมา..อ่านต่อ
24/1/2554
โครงการ"ทำลายบุหรี่-เหล้า เพื่อเยาวชนไทย เทิดไท้องค์ราชัน"สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ ได้จัดโครงการ
"ทำลายบุหรี่-เหล้า เพื่อเยาวชนไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ในวันพุธที่ 22ธันวาคม2553
โดยมีนายเอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ให้เกียรติเป็นประธาน ..อ่านต่อ
23/12/2553

ผลการปฏิบัติงานร่วมระหว่างสายตรวจของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ร่วมกับพื้นที่นครราชสีมา ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่
จากพื้นที่อื่นๆ ตามโครงการบูรณาการ ทำการจับกุมสุรา ยาสูบ และ น้ำมันที่มิชอบด้วยกฏหมายโดยมีกลุ่มงานวิเคราะห์สินค้
าและของกลาง..อ่านต่อ

13/12/2553
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาในภาคที่3 ร่วมพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณฯ วันที่3ธ.ค.2553 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3โดยมีนายวินัย สุดแก้ว สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
เป็นประธาน..อ่านต่อ
3/12/2553
โครงการอบรมหลักสูตร"การตรวจสอบการนำส่งข้อมูลการรับและนำส่งเงินรายได้ในระบบ GFMIS วิธี INTERFACE
กรมสรรพสามิต และ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 จัดโครงการอบรมฯ เมื่อวันที่ 23-25พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมซิตี้ พาร์ค
จังหวัดนครราชสีมา..อ่านต่อ
29/11/2553
อธิบดีกรมสรรพสามิต ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
ให้เกียรติเป็นประธานทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด และ เปิดให้บริการประชาชนในรูปแบบ Smart Office..อ่านต่อ
17/11/2553
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช จังหวัดนครราชสีมาได้จัดให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ..อ่านต่อ
26/10/2553
อธิบดีกรมสรรพสามิตมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนครราชสีมานายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต
และ นายเอกศักดิ์ โอเจริญ ที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3,พื้นที่นครราชสีมา..อ่านต่อ
 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 21กันยายน 2553 เวลา10.00น.
ณ โรงเรียนโพนยานาง ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ ชื่อโครงการ “สรรพสามิตร่วมใจห่วงใยน้อง”..อ่านต่อ
 
เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามตามโครงการบูรณาการ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เดินทางไปดูงานที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 และสรุปผลการปราบปรามของสายตรวจ ตามโครงการบูรณาการด้านการปราบปราม
ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม–10กันยายน2553 ..อ่านต่อ
 
ประชุมสายตรวจปราบปรามตามโครงการบูรณาการฯ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 และ สรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2-27 สิงหาคม 2553 ..อ่านต่อ 31/8/2553
ประชุมสายตรวจปราบปรามตามโครงการบูรณาการฯ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 และ สรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3-17 สิงหาคม 2553 ..อ่านต่อ 19/8/2553
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดโครงการ  “บริจาคเลือดเพียงน้อยนิด เพื่อช่วยชีวิตมวลประชา”
และโครงการ“มอบทุนการศึกษาและสมทบทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน”..อ่านต่อ
16/8/2553
ผลการปฏิบัติงานของสายตรวจตามโครงการบูรณาการ ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2553 จับกุมคดีสุราได้ 31 ราย
คดียาสูบ 4 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 107,672.82 บาท ได้ของกลางเป็นสุรากลั่น 210.985ลิตร..อ่านต่อ
6/8/2553
นายชนรรจน์ อินทระ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ให้โอวาทแก่คณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการบูรณาการด้านปราบปราม
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553..อ่านต่อ
6/8/2553
การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบ้ติงานโครงการบูรณาการด้านการปราบปราม วันที่ 3 สิงหาคม 2553 นายอำนวย  อินทร์ประดิษฐ์
หัวหน้าส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3ได้ประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงานด้านการ
ปราบปรามแบบบูรณาการ..อ่านต่อ
5/8/2553
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สรรพสามิตพื้นที่สาขาโพนทองจัดกิจกรรมสมทบทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน..
สรรพสามิตพื้นที่สุวรรณภูมิเข้าร่วมประชาสัมพันธ์สานงานเครือข่ายประชาคม..อ่านต่อ
7/7/2553
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ร่วมพิธีเนื่องในวันในวันที่ 5 พฤษภาคม 2553
ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์
12/5/2553
การประชุมหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนักงานสรรพสามิตภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2553 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3
อ่านต่อ
11/5/2553
ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3จับกุมผู้กระทำผิดพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต(น้ำมัน)
ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ร่วมกับกลุ่ม วิเคราะห์สินค้าและของกลางกรมสรรพสามิต ได้ร่วมกันจับกุมผู้กระทำผิด..อ่านต่อ
25/4/2553
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันคล้ายวันสวรรคต)ในวันที่ 25 เมษายน 2553 อ่านต่อ.. 25/4/2553
ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ได้ทำการจับกุมน้ำมันที่มิได้ชำระภาษีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 53 อ่านต่อ.. 10/4/2553
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จัดกิจกรรมวันสงกรานต ์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 อ่านต่อ.. 9/4/2553
ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จับกุมน้ำมันที่มิชอบด้วยกฏหมาย อ่านต่อ.. 23/3/2553
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ การประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันดีเด่นประจำปี 2552 อ่านต่อ.. 23/2/2553
การจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิต ของพื้นที่ ยโสธรร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อ่านต่อ.. 8/3/53
นายชนรรจน์ อินทระ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ อ่านต่อ.. 24/2/53
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3จัดโครงการ “สรรพสามิตสร้างฝันปันรัก ปันน้ำใจ สร้างชุมชนใหม่เพื่อน้องห่างไกลสุราและยาสูบ”
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 อ่านต่อ..
16/2/53
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3จัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการ"สรรพสามิตสร้างสามัคคีกีฬาสีภาคที่3" เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 อ่านต่อ.. 22/1/53
พิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ
พระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 อ่านต่อ
18/1/53
จับกุมผู้ร่วมกันลักลอบทำสุราปลอม!!ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ อ.สีคิ้ว จับกลุ่มผู้ร่วมกันลักลอบทำสุราปลอมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 อ่านต่อ
18/1/53
การจับกุมแสตมป์สุราชุมชนปลอม!!ฝ่ายป้องกันและปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ได้ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 3
จับกุมผู้นำแสตมป์สุราชุมชนปลอมมาขาย ที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 อ่านต่อ
6/1/53
ปลูกต้นไม้ตามโครงการ "เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77แสนต้นและกิจกรรมวันรักต้นไม้
ของชาติ ประจำปี 2553 "
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม2552 คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ร่วมกันปลูกต้นไม้...
อ่านต่อ
3/12/52
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 นายชนรรจน์ อินทระผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 นำคณะ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3 อ่านต่อ
3/12/52
โครงการประชุม/สัมมนา หลักสูตร "พัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรภาครัฐ"
22-25 ตุลาคม 2552 นายชนรรจน์ อินทระ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่3
ศึกษาดูงาน..อ่านต่อ..
25/10/52
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 นายชนรรจ์ อินทระผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีเจ้าคณะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารชุดที่พักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 โดยมีข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ,พื้นที่นครราชสีมา เข้าร่วมพิธี อ่านต่อ..
...................................................................................................................................................................................................................................................
22/10/52
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" ในวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ่านต่อ..
...................................................................................................................................................................................................................................................

9/10/52
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 5/2552 และการประชุมร่วมสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552ณ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ..

...................................................................................................................................................................................................................................................

21/9/52
  ...................................................................................................................................................................................................................................................