Excise Departments
"พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และ พลังของแผ่นดิน"
9
9
1
    เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 นางนันทา อินเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และ พลังของแผ่นดิน
ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 3 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
 
   
อัพเดทเมื่อ 3 ธันวาคม เวลา 11.00 น.